pacman, rainbows, and roller s
A
[Wapmaster]
Than Long Bang
Các ký tự được viết liền, không dấu cách.
Vd: ký tự' © 'sẽ được viết là& # 1 6 9 ;
↔ = & # 8 5 9 6 ;
← = & # 8 5 9 2 ;
↑ = & # 8 5 9 3 ;
→ = & # 8 5 9 4 ;
↓ = & # 8 5 9 5 ;
↏ = & # 8 5 9 1 ;
™ = & # 8 4 8 2 ;
• = & # x 2 0 2 2 ;
Ś = & 3 4 6 ;
½ = & 1 8 9 ;
¼ = & # 1 8 8 ;
» = & # 1 8 7 ;
º = & # 1 8 6 ;
¹ = & # 1 8 5 ;
¶ = & # 1 8 2 ;
© = & # 1 6 9 ;
ª = & # 1 7 0 ;
« = & # 1 7 1 ;
¬ = & # 1 7 2 ;
® = & # 1 7 4 ;
° = & # 1 7 6 ;
± = & # 1 7 7 ;
² = & # 1 7 8 ;
& = & # 3 8 ;
' = & # 3 9 ;
> = & # 6 2 ;
< = & # 6 0 ;
" = & # 3 4 ;
dấu cách = & # 1 6 0 ;

© by Than Long 2010


TOP-RATING
MobPartner Counter